ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๓๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

……………………..

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิ๊ก

         ตามที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ การดำเนินงานการแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รีบรางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ในหัวข้อ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด EASTERN THAILAND ART & CULTURE

         เจ้าของผลงาน นางสาวชนาการนต์ ยืนยง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๕ งานห้ามพลาด เมืองแปดริ้ว

         เจ้าของผลงาน นายญาณพล ชะเอมทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด แกลงที่ไม่ใช่แกง

         เจ้าของผลงาน นางสาววัทนวิภา เจริญสุข

รางวัลชมเชย

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ท้องถิ่นชลบุรี

         เจ้าของผลงาน นายจรัญ จิตจักร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ มาแสดงตนที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาัลยบูรพา ชั้น ๔ ห้อง ๔๒๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ หากผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่มารายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินรางวัลทุนการศึกษาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดได้ที่

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
  • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
  • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
  • E-Mail : eswp.buu@gmail.com
  • Website : http://eastswpark.buu.ac.th/newweb/
  • Facebook : Eastern Software Park, BUU