เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google “เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work”

สมัครได้ที่ => http://goo.gl/forms/6hEZHdgjRo (หมดเขต 23 มีนาคม พ.ศ. 2559)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 15:30 น.

ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. Ÿ แนะนำ Google Business Group (GBG)

Ÿ แนะนำการใช้ Google Apps for Work เพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ SMEs

Ÿ ถาม-ตอบ

เวลา ๑๕.๓๐ น. ปิดการสัมมนา