โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ISF2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/fkXEDY9jzzk56bLH3

 

๑.หลักการและเหตุผล

         โปรแกรม R เป็นโปรแกรมสถิติที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างสรรค์กราฟิกประกอบผลวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างสวยงามตามมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับสูง โปรแกรม R เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถ Download มาใช้หรือแจกจ่ายได้ฟรี ถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรม R เพิ่มมากขึ้น

         ทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ใช้พบและเพิ่มเติมขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้พัฒนาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้ในระดับสากล จนทำให้ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R มีคุณภาพสูงไม่แตกต่างกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น SAS , Matlab ก็สามารถทำร่วมกันได้ โดยในปัจจุบันพบว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น SPSS และ SAS ก็มีโมดุลที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม R ได้อีกด้วย

         การอบรมโปรแกรม R จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ R ตั้งแต่เริ่มติดตั้งโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันให้เหมาะสมกับข้อมูล รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม R

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ผู้ที่สนใจทั่วไป

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนในลักษณะการจัดเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้การใช้งาน

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม R มากขึ้น

         ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๗.๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

แนะนำโปรแกรม R

  • การจัดการข้อมูล นำเข้าและส่งออกไฟล์ข้อมูล
  • คำสั่งและฟังก์ชันการคำนวณในโปรแกรม R
  • การติดตั้งโปรแกรม
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

  • การใช้คำสั่งและฟังก์ชันในโปรแกรม R
  • การจัดการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
  • การสร้างกราฟแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม R
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

  • การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม R
เวลา ๑๖.๑๐ น. มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม