โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Docker

Docker เป็น Software Open-Source สาหรับสร้าง Package ของ Application ต่าง ๆ เก็บรวมกันไว้ สามารถเข้าถึงได้จากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่จาเป็นเป็นต้องติดตั้ง แต่ใช้เป็นลักษณะของการจาลองสภาพแวดล้อมการทางานของเครื่อง เนื่องจากการทางานของ Docker จะไม่แบ่งแรมแต่จะเป็นการแชร์แรมแทน จึงทาให้ไม่เกิดปัญหาการทางานของเครื่องค้างหรือช้าลง ซึ่ง Docker ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ Workshop นี้เป็นการฝึกอบรมการใช้งาน Docker เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง Container จาก Docker file ได้

ในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Docker โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Docker และผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นการใช้งาน Docker

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็น

ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก

แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Docker

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๕๐ น.                  ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๕๐ น. – ๐๙.๐๐ น.                 พิธีเปิดการอบรม

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                 Container concept Docker คืออะไร

อธิบายคาศัพท์ที่เกี่ยวกับ Docker

การติดตั้ง Docker

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.                 การสร้าง Container จาก Docker file

การใช้งาน Docker command line (run , exec , logs                                                                   ,inspect , ps.…)

การสร้าง image ของตัวเอง

Deploy container หลาย ๆ ตัวทางานร่วมกัน

(ตัวอย่าง เช่น web server , db , phpmyadmin)

เวลา ๑๗.๐๐ น.                                   พิธีปิดการอบรม