โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (E-Commerce for Digital Business)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

(E-Commerce for Digital Business)

 

สมัครที่ https://goo.gl/forms/Br27jcHtmjTFZ8bb2

 

๑.  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัล มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็นอย่างมาก  ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

สร้างเสริมประสิทธิภาพทางการค้าและการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันจำเป็น

ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งผลต่อการสร้างศักยภาพการผลิต การค้า และ

การบริการ รวมถึงการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าให้ตรงใจ และรวดเร็ว เพื่อ

ลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้า และการบริการ เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มี

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเทศ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (E-Commerce For Digital Business) สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ

E-Commerce for Digital Business และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

๒.  วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce

๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

๒.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔  เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป,ชุมชน/องค์กร/นิสิต/นักศึกษาจากภายนอก  จำนวน ๓๐ คน

 

๔.  สถานที่ดำเนินงาน(ระบุ)

ณ ห้องอบรม ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๕.  กำหนดการจัดโครงการ    วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce

๖.๒  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

๖.๓  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและ                   เอกชนในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น

 

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

(E-Commerce for Digital Business)

ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – การเตรียมความพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ E-Commerce

วิทยากรโดย คุณอัครวุฒิ  ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส)

– Social Media Content Management For E-Commerce

วิทยากรโดย คุณอภิรัตน์  แจ้งจิตร (General Manager บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – E-logistic ช่วยลดต้นทุนและทำให้การขนส่งของคุณเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

วิทยากรโดย คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ บริษัท SHIPPOP จำกัด

– Brand Engagement Strategy To Successfully Creating “Customer Advocacy”

วิทยากรโดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ  Co-Founder & Managing Director  : THOTH

ZOCIAL Co., Ltd

๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม