โครงการอบรม Security for Web Application การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

เป็นที่ยอมรับว่าภัยคุกคามระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว หลายองค์กรกำลังเผชิญปัญหากับการโจมตีระบบสารสนเทศที่มีมากขึ้น ทั้งในแง่ของความถี่ และความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา ตลอดจนผู้ดูแลระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกปัจจุบัน

web_sec web_sec2

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามในโลกปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรม Security for Web Application การรักษาความปลอดภัยเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในด้านการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558