โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Content for Business

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

(Digital Content for Business)

 

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  http://goo.gl/forms/ISvInFDcDapNGNlT2

 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

                       (Digital Content for Business)

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๓. หลักการและเหตุผล (ความต้องการของสังคม หรือชุมชน และความสามารถ ความชำนาญของส่วนงาน)

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สื่อนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  อินเทอร์เน็ตนับเป็นสื่อใหม่อีกแขนงที่เกิดขึ้นมาหลายปี และได้รับการยอมรับในฐานะที่มีความรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Digital Content เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ จากการใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา จะช่วยให้สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ซึ่งปัจจุบันกําลังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาเข้ามา มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตประจําวันของผู้คนทุกชนชั้น ทุกสังคม และ ประเทศไทยกำลังพยายามมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
และความสามารถในการแข่งขัน การขยายโอกาสธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น Digital Content

คือ สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล โดย อาศัยการสื่อ หรือ การแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือ แม้แต่โทรทัศน์หรือ โรงภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก ทั้งนี้

การเรียนรู้สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ทำธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอย่างดีในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ประกอบกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเทศ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์

เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ (Digital Content For Business) สำหรับภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และ

ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ Digital Content For Business และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

๔.  วัตถุประสงค์

๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Content

๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการใช้สื่อที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์

๔.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔  เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 

๕.  สถานที่ดำเนินงาน    ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

๖.  กำหนดการจัดโครงการ    วันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

(Digital Content for Business)

ในวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาสื่อออนไลน์

  วิทยากร : คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

– การบริหารจัดการ Social Media ให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณอภิรัตน์ แจ้งจิต (Google Adwords Certified, Google Mobile

Certified)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – การสร้าง Content (เนื้อหา,วีดีโอ) ให้น่าสนใจ,เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ

วิทยากร : คุณสฤษดิ์เดช เทพไพฑูรย์ (คุณกั้ง) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Siampod.com

– e-Commerce Channel (Line, Facebook, IG, เว็บสำเร็จรูปฯลฯ)

  วิทยากร : คุณสกล อัศวะสกุล (Project Manager Marvelic Engine Co.,Ltd.

– พรบ.คอมพิวเตอร์

วิทยากร : คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม