โครงการอบรม Advance Database

โครงการอบรม Advance Database
เรื่อง “Advance Database Design”

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรม Advance Database

๒. หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบงานสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเป็นหลัก (Computer Base Information System) เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น Input ที่สำคัญของระบบงานสารสนเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่นักออกแบบฐานข้อมูลก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบอาจจะไม่สามารถทำไปใช้งานจริงได้ หรือหากนำไปใช้ได้แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เขตฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรม Advance Database Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูล
๓.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๖. กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ คน

๗. สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ผู้เรียน

๘. คุณสมบัติของผู้เรียน

๑. Database และ SQL เบื้องต้น
๒. ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน dbms เช่น table, schema, intrigity เป็นต้น
๓. ควรมีประสบการณ์ในการใช้ การพัฒนา หรือ การดูแลระบบฐานข้อมูล/SW ที่ใช้ฐานข้อมูลมาแล้ว

๙. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/onGM6QtigFQ6EILa2

 

กำหนดการ

โครงการอบรม Advance Database

เรื่อง “Advance Database Design”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เทคนิคทั่วไปในการออกแบบ รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคนิคการออกแบบระบบให้ dbms และ xml สามารถทำงานร่วมกันได้
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. case study/work shop บนระบบฐานข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น จากระบบ ERP หรือ Data model จาก model library ที่น่าสนใจ

You will learn how to

  • Design, build and use a relational database using proven methods
  • Ensure database designs accurately model business requirements
  • Normalize and denormalize your data to optimize performance
  • Work with integrity constraints
  • Automatically generate database documentation using CASE tools
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.