โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions”

 

google13062016

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

สมัครเข้าร่วมได้ที่ http://goo.gl/forms/FSEiv7dtB0r1xm4R2

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
เวลา ๑๓.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ช่วงที่ ๑

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา

– ระบบสารสนเทศ องค์กร การบริหาร และกลยุทธ์

– โครงสร้างหลักทางไอที

– การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม

– การบริหารองค์ความรู้ในองค์กรดิจิทัล

– การขยายความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับองค์กรดิจิทัล

– การออกแบบองค์กรดิจิทัลใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– การบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions

– ตัวอย่างการบริหารห้องเรียนด้วย Google Apps for Education Solutions

ช่วงที่ ๒

– Workshop การออกแบบองค์กรดิจิทัลใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

– Workshop ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– Google Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

ช่วงที่ ๓

– Workshop การออกแบบและการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions.

– Google Classroom, Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

ช่วงที่ ๔

– Workshop การออกแบบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Apps for Education Solutions.

– Google Forms, Classroom, Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

วิธีการสมัครระบบ Google Apps for Education Free

– Google Admin Console.

– การประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปิดการอบรม

***หมายเหตุ***  ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการอบรม