โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย”

server  server2

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย (หลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบแบบพื้นฐาน Basic System Admistrator) สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ดูแลและบริหารจัดการ Server อาจารย์ที่สอนหลักสูตรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป