โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินฯ

“โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหนังสือคู่มือระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ เพื่อให้หน่วยเบิกได้เป็นแนวทางในการบันทึกการรับจ่ายเงินของหน่วยเบิกในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นว่าการที่จะทำให้ลดขั้นตอนในการบันทึกสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

digital_BS_2  digital_BS_3

จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ที่ต้องจัดทำการบันทึกการ รับ-จ่าย ในสมุดบัญชี หรือทะเบียนคุม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากระบบ GFMIS ตามความเหมาะสม โดยจัดอบรมขึ้นในวันที่วันที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558