โครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข

 

เนื่องจากการพัฒนาไอซีทีระดับชาติภายใต้ Digital Economy Initiative ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง Digital technologyสนับสนุนการใช้งานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนทั้งด้านการผลิตและบริการที่เกี่ยวกับเพื่อเป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ

 

โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข โดยใช้เป็นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลักในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้โดยการดำเนินการศึกษา วิจัย และหามาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในอันที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับรัฐบาล และการสร้างความร่วมมือ และพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาสังคมในภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างสัมฤทธิผล