โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ISF2

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวด คลิ๊ก

 นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดมาที่ คลิ๊ก

 

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic
เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

         นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒ คน)

เนื้อหาของภาพ

         ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพ Inforgraphic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออก ในพื้นที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน ๑ ชิ้นงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพ Inforgraphic

         เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป

การส่งภาพ Inforgraphic เข้าประกวด

         ๑. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัครมาที่ E-mail : eswp.buu@gmail.com

         ๒. ผู้เข้าประกวดแข่งขัน โพสต์ภาพลง Facebook page : Eastern Software Park, BUU แล้ว ทำการแชร์โพสต์ เพื่อรับจำนวนยอด Like ในโพสต์ของตนเอง (สามารถโพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

         ๓. นำผลงานภาพ Infographic ใส่แผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น แล้วส่งมาที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

         ๔. รูปแบบของชิ้นงาน

                  ๔.๑ ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2

                  ๔.๒ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                  ๔.๓ สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค

         ๕. ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

         ๖. ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินผลงานพบหลักฐานของการคัดลอกผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงานจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดของภาพ Infographic นั้นๆ

         ๗. ภาพ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดง ในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

         ๘. ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๔ ห้อง ๔๒๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าภาพ Infographic เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

เกณฑ์การตัดสินภาพ Infographic

         โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของภาพ Inforgraphic ตามเกณฑ์ดังนี้

                  ๑. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด

                  ๒. ความคิดสร้างสรรค์

                  ๓. ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)

                  ๔. เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

                  ๕. ความถูกต้องของภาษา

                  ๖. การสื่อความหมายของภาพ สามารถเข้าใจง่าย

การคิดคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

                  ๑. รอบคัดเลือก : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และจำนวนการกด Like การแชร์โพสต์บนหน้า Facebook page : Eastern Software Park, BUU คิดเป็นร้อยละ ๕ ของคะแนนทั้งหมด

                  ๒. รอบตัดสิน : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

         ๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         ๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : eswp.buu@gmail.com
 • Website : http://eastswpark.buu.ac.th/newweb/
 • Facebook : Eastern Software Park, BUU

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ISF2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/fkXEDY9jzzk56bLH3

 

๑.หลักการและเหตุผล

         โปรแกรม R เป็นโปรแกรมสถิติที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างสรรค์กราฟิกประกอบผลวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างสวยงามตามมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับสูง โปรแกรม R เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถ Download มาใช้หรือแจกจ่ายได้ฟรี ถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรม R เพิ่มมากขึ้น

         ทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ใช้พบและเพิ่มเติมขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้พัฒนาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้ในระดับสากล จนทำให้ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R มีคุณภาพสูงไม่แตกต่างกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น SAS , Matlab ก็สามารถทำร่วมกันได้ โดยในปัจจุบันพบว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น SPSS และ SAS ก็มีโมดุลที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม R ได้อีกด้วย

         การอบรมโปรแกรม R จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ R ตั้งแต่เริ่มติดตั้งโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันให้เหมาะสมกับข้อมูล รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม R

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ผู้ที่สนใจทั่วไป

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนในลักษณะการจัดเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้การใช้งาน

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม R มากขึ้น

         ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๗.๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

แนะนำโปรแกรม R

 • การจัดการข้อมูล นำเข้าและส่งออกไฟล์ข้อมูล
 • คำสั่งและฟังก์ชันการคำนวณในโปรแกรม R
 • การติดตั้งโปรแกรม
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

 • การใช้คำสั่งและฟังก์ชันในโปรแกรม R
 • การจัดการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
 • การสร้างกราฟแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม R
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

 • การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม R
เวลา ๑๖.๑๐ น. มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ISF2

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/8O8GqLh5CSS67kl92

๑.หลักการและเหตุผล

         Docker คือชื่อของ Engine ตัวหนึ่งที่มีแนวคิดในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสำหรับรัน Service เช่น Virtual Machine เราเรียก OS ที่ถูกจำลองขึ้นมาว่า Guest OS แต่ใน Docker เราจะเรียกว่า Container

         ซึ่งเป้าหมายของ Docker คือการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันการใช้งาน Container เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลายๆ องค์กรเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Containers มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา Software เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

         ในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเทคโนโลยี Container โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการใช้งานเกี่ยวกับ Container และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Container

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน ๒๐ คน

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยสอนให้สามารถพัฒนา หรือติดตั้ง Web บน ระบบ Docker ได้

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Docker คืออะไร?

 • ใครใช้ Docker บ้าง?
 • Docker ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง?

ติดตั้ง Docker

 • วิธีใช้ Docker บน Windows และ OS อื่นๆ
 • Docker tool box

Basic Linux

 • พื้นฐาน Unix Command
 • โครงสร้าง root directory
 • การจัดการไฟล์
 • Editor เบื้องต้น (Vi, Nano)
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

เปรียบเทียบ Docker กับ VM

 • Docker ต่างจาก VM อย่างไร?
 • ข้อดี & ข้อเสียของ Docker เมื่อเทียบกับ VM

เปรียบเทียบ Docker กับ AppServ หรือ XAMPP

 • ทำไมเราจึงควรเลือก Docker?
 • AppServ / XAMPP ลงอะไรให้เราบ้าง?
 • Docker สามารถทดแทนสองตัวดังกล่าวได้อย่างไร

เว็บ 1 เว็บ ประกอบไปด้วย Service อะไรบ้าง?

 • เช่น Web Server, PHP, Database
 • ทำความรู้จัก Microservice
 • การออกแบบ Microservice โดยใช้ Docker
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
คำสั่ง Docker

 • คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน Docker
 • Build, Ship, Run

Docker Network เบื้องต้น

 • การแยกวง network ในกรณีต้องการพัฒนางานหลายๆ งานแยกกัน

เปิดใช้งาน Web Server

 • Nginx Web Server
 • Nginx config
 • Reverse Proxy
 • Fastcgi config
 • Caching
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
เปิดใช้งาน Web Server ร่วมกับ Database

 • MariaDB tuneup
 • ทดสอบ MariaDB ด้วย sysbench

การสลับเวอร์ชัน PHP และอื่นๆ

 • วิธีเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP
 • ทดสอบทำงานกับ PHP หลาย Version พร้อมๆ กัน

วิธีทดสอบจำนวน Load ที่รับได้

 • อะไรคือ wrk
 • ติดตั้งและใช้งาน wrk

วิธีเข้าใช้ CLI ของ framework ต่างๆ

 • Laravel
 • Compile CSS-Preprocessor (เช่น SCSS, LESS)
เวลา ๑๖.๑๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (E-Commerce for Digital Business)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (E-Commerce for Digital Business)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

(E-Commerce for Digital Business)

 

สมัครที่ https://goo.gl/forms/Br27jcHtmjTFZ8bb2

 

๑.  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัล มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็นอย่างมาก  ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

สร้างเสริมประสิทธิภาพทางการค้าและการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันจำเป็น

ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งผลต่อการสร้างศักยภาพการผลิต การค้า และ

การบริการ รวมถึงการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าให้ตรงใจ และรวดเร็ว เพื่อ

ลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้า และการบริการ เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มี

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเทศ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (E-Commerce For Digital Business) สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ

E-Commerce for Digital Business และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

๒.  วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce

๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

๒.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔  เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป,ชุมชน/องค์กร/นิสิต/นักศึกษาจากภายนอก  จำนวน ๓๐ คน

 

๔.  สถานที่ดำเนินงาน(ระบุ)

ณ ห้องอบรม ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๕.  กำหนดการจัดโครงการ    วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce

๖.๒  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

๖.๓  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและ                   เอกชนในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น

 

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

(E-Commerce for Digital Business)

ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – การเตรียมความพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ E-Commerce

วิทยากรโดย คุณอัครวุฒิ  ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส)

– Social Media Content Management For E-Commerce

วิทยากรโดย คุณอภิรัตน์  แจ้งจิตร (General Manager บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – E-logistic ช่วยลดต้นทุนและทำให้การขนส่งของคุณเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

วิทยากรโดย คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ บริษัท SHIPPOP จำกัด

– Brand Engagement Strategy To Successfully Creating “Customer Advocacy”

วิทยากรโดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ  Co-Founder & Managing Director  : THOTH

ZOCIAL Co., Ltd

๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Content for Business

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Content for Business

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

(Digital Content for Business)

 

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  http://goo.gl/forms/ISvInFDcDapNGNlT2

 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

                       (Digital Content for Business)

 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๓. หลักการและเหตุผล (ความต้องการของสังคม หรือชุมชน และความสามารถ ความชำนาญของส่วนงาน)

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สื่อนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  อินเทอร์เน็ตนับเป็นสื่อใหม่อีกแขนงที่เกิดขึ้นมาหลายปี และได้รับการยอมรับในฐานะที่มีความรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Digital Content เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ จากการใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา จะช่วยให้สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ซึ่งปัจจุบันกําลังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาเข้ามา มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตประจําวันของผู้คนทุกชนชั้น ทุกสังคม และ ประเทศไทยกำลังพยายามมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
และความสามารถในการแข่งขัน การขยายโอกาสธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น Digital Content

คือ สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล โดย อาศัยการสื่อ หรือ การแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือ แม้แต่โทรทัศน์หรือ โรงภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก ทั้งนี้

การเรียนรู้สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ทำธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอย่างดีในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ประกอบกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเทศ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์

เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ (Digital Content For Business) สำหรับภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และ

ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ Digital Content For Business และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

๔.  วัตถุประสงค์

๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Content

๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการใช้สื่อที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์

๔.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔  เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 

๕.  สถานที่ดำเนินงาน    ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

๖.  กำหนดการจัดโครงการ    วันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ

(Digital Content for Business)

ในวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาสื่อออนไลน์

  วิทยากร : คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

– การบริหารจัดการ Social Media ให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณอภิรัตน์ แจ้งจิต (Google Adwords Certified, Google Mobile

Certified)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – การสร้าง Content (เนื้อหา,วีดีโอ) ให้น่าสนใจ,เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ

วิทยากร : คุณสฤษดิ์เดช เทพไพฑูรย์ (คุณกั้ง) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Siampod.com

– e-Commerce Channel (Line, Facebook, IG, เว็บสำเร็จรูปฯลฯ)

  วิทยากร : คุณสกล อัศวะสกุล (Project Manager Marvelic Engine Co.,Ltd.

– พรบ.คอมพิวเตอร์

วิทยากร : คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง (อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการอบรม Advance Database

โครงการอบรม Advance Database

โครงการอบรม Advance Database
เรื่อง “Advance Database Design”

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรม Advance Database

๒. หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบงานสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเป็นหลัก (Computer Base Information System) เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น Input ที่สำคัญของระบบงานสารสนเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่นักออกแบบฐานข้อมูลก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบอาจจะไม่สามารถทำไปใช้งานจริงได้ หรือหากนำไปใช้ได้แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เขตฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรม Advance Database Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูล
๓.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๖. กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ คน

๗. สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ผู้เรียน

๘. คุณสมบัติของผู้เรียน

๑. Database และ SQL เบื้องต้น
๒. ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน dbms เช่น table, schema, intrigity เป็นต้น
๓. ควรมีประสบการณ์ในการใช้ การพัฒนา หรือ การดูแลระบบฐานข้อมูล/SW ที่ใช้ฐานข้อมูลมาแล้ว

๙. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/onGM6QtigFQ6EILa2

 

กำหนดการ

โครงการอบรม Advance Database

เรื่อง “Advance Database Design”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เทคนิคทั่วไปในการออกแบบ รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคนิคการออกแบบระบบให้ dbms และ xml สามารถทำงานร่วมกันได้
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. case study/work shop บนระบบฐานข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น จากระบบ ERP หรือ Data model จาก model library ที่น่าสนใจ

You will learn how to

 • Design, build and use a relational database using proven methods
 • Ensure database designs accurately model business requirements
 • Normalize and denormalize your data to optimize performance
 • Work with integrity constraints
 • Automatically generate database documentation using CASE tools
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions”

 

google13062016

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

สมัครเข้าร่วมได้ที่ http://goo.gl/forms/FSEiv7dtB0r1xm4R2

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
เวลา ๑๓.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ช่วงที่ ๑

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา

– ระบบสารสนเทศ องค์กร การบริหาร และกลยุทธ์

– โครงสร้างหลักทางไอที

– การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม

– การบริหารองค์ความรู้ในองค์กรดิจิทัล

– การขยายความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับองค์กรดิจิทัล

– การออกแบบองค์กรดิจิทัลใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– การบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions

– ตัวอย่างการบริหารห้องเรียนด้วย Google Apps for Education Solutions

ช่วงที่ ๒

– Workshop การออกแบบองค์กรดิจิทัลใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

– Workshop ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย Google Apps for Education Solutions

– Google Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

ช่วงที่ ๓

– Workshop การออกแบบและการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for Education Solutions.

– Google Classroom, Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

ช่วงที่ ๔

– Workshop การออกแบบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Apps for Education Solutions.

– Google Forms, Classroom, Sites, Drive, Folders, Docs, Sheet, Slide, Groups.

วิธีการสมัครระบบ Google Apps for Education Free

– Google Admin Console.

– การประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปิดการอบรม

***หมายเหตุ***  ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการอบรม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๓๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

……………………..

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิ๊ก

         ตามที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ การดำเนินงานการแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รีบรางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ในหัวข้อ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด EASTERN THAILAND ART & CULTURE

         เจ้าของผลงาน นางสาวชนาการนต์ ยืนยง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๕ งานห้ามพลาด เมืองแปดริ้ว

         เจ้าของผลงาน นายญาณพล ชะเอมทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด แกลงที่ไม่ใช่แกง

         เจ้าของผลงาน นางสาววัทนวิภา เจริญสุข

รางวัลชมเชย

         เงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท

         ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ท้องถิ่นชลบุรี

         เจ้าของผลงาน นายจรัญ จิตจักร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ มาแสดงตนที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาัลยบูรพา ชั้น ๔ ห้อง ๔๒๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ หากผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่มารายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินรางวัลทุนการศึกษาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดได้ที่

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : eswp.buu@gmail.com
 • Website : http://eastswpark.buu.ac.th/newweb/
 • Facebook : Eastern Software Park, BUU

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์

untitled2

 

กติกา

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดก่อน โดยสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://goo.gl/forms/FkHRN8J4RM และท่านจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
  ในการสมัคร โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
 2. ลักษณะของชิ้นงาน ที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
  • สื่อดิจิทัลไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวระหว่าง 3-7 นาที
  • นำเสนอผ่าน Youtube ด้วยระบบ High Definition และนำมาโพสต์ใน Facebook ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Eastern Software Park, Buu)

โดยใส่ชื่อการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ตามด้วยการใส่ #Hashtag ชื่อทีม หรือชื่อผลงาน และติด Hashtag #EasternSoftwareParkBuu

 ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้าประกวดทีมใดมียอดแชร์มากที่สุด จะได้รับรางวัลขวัญใจพิเศษมหาชน

 

 • เนื้อหาของชิ้นงานต้องเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี
 • ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน เข้าร่วมประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิ้นสุดการส่งผลงานผ่านทาง Youtube และการแชร์ใน Facebook ภายในวันที่  25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 12.00 น.

 

ประกาศผลสำหรับผู้เข้ารอบเพื่อทำการนำเสนอผลงานในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

และผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะต้องมานำเสนอผลงานในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อทำการตัดสินรางวัล

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google “เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work”

สมัครได้ที่ => http://goo.gl/forms/6hEZHdgjRo (หมดเขต 23 มีนาคม พ.ศ. 2559)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 15:30 น.

ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

เวลา กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. Ÿ แนะนำ Google Business Group (GBG)

Ÿ แนะนำการใช้ Google Apps for Work เพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ SMEs

Ÿ ถาม-ตอบ

เวลา ๑๕.๓๐ น. ปิดการสัมมนา